12
آگوست

مشاوره و ملاقات

مهمترین عنصر در شروع هر کاری اعتماد متقابل میباشد. گروه مهندسی مهام با ارائه مشاوره رایگان و در مراحل بعدی

با ملاقات با مشتریان خود سعی میکند تا نوع دید و خواست انها را در اجرای پروژه مربوطه درک کند

و نظر نهایی مشتری را اجرا نماید.