12
آگوست

ایده پردازی

تلفیق نظر مشتری با قابلیت های اجرایی کار

تمام سعی گروه مهام در آن است که نظر  و خواست مشتری را با ایده های بکر خود درآمیزد تا به الگویی واحد که مورد تائید هر دوطرف باشد دست یابد .