• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی اورژانس ۵۲۰ کرمانشاه

طراحی اورژانس 520 کرمانشاه

تاریخ قرارداد : 1390
کارفرما : اداره بهداشت نیروی زمینی ارتش
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده