• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی پیاده رو سازی خیابان بوعلی

طراحی پیاده رو سازی خیابان بوعلی

تاریخ قرارداد : 1387
کارفرما : شهرداری منطقه 16
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده