• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی و بازسازی دفتر کارگزاری بانک تجارت (شعبه کرج)

طراحی و بازسازی دفتر کارگزاری بانک تجارت (شعبه کرج)

کارفرما: شرکت کارگزاری بانک تجارت
تاریخ قرارداد: 1399
وضعیت پروژه: اتمام کار