• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی مقاوم سازی شعبه تهرانسر بانک صادرات

طراحی مقاوم سازی شعبه تهرانسر بانک صادرات

تاریخ قرارداد : 1388
کارفرما : بانک صادرات
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده