• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

طراحی ساختمان اداری شهرداری ناحیه ۳ پردیس

طراحی ساختمان اداری شهرداری ناحیه 3 پردیس

تاریخ قرارداد : 1391
کارفرما : شهرداری ناحیه 3 پردیس
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده