• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

اجرای بازسازی شعبه شهر آرا

اجرای  بازسازی شعبه شهرآرا

تاریخ قرارداد : 1396
کارفرما : اداره مهندسی بانک تجارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسید