• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

بازسازی شعبه گاندی

اجرای بازسازی شعبه گاندی

تاریخ قرارداد : 1396
کارفرما : اداره مهندسی بانک تحارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده