• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

اجرای بازسازی شعبه پاکدشت

اجرای بازسازی شعبه پاکدشت

تاریخ قرارداد : 1395
کارفرما : اداره مهندسی بانک تحارت
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده