• تلفن: 560 320 26 - 021
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

احداث آپارتمان مسکونی خیابان حبیب الهی

اجرای احداث آپارتمان مسکونی خیابان حبیب الهی

تاریخ قرارداد : 1388
کارفرما : آقای رسایی (مالک)
وضعیت پروژه : به اتمام رسیده