12
آگوست

نظارت و ساخت

از آغاز تا سرانجام با شما خواهیم بود

نظارت مستمر به صورت شبانه روز در تمامی مراحل و بررسی ساعت به ساعت روند پروژه ، جزو تعاریف اصلی

گروه مهام برای پیشبرد پروژه های خود می باشد .